Általános Országos Versenyszabályzat

Általános Országos Versenyszabályzat

ÁLTALÁNOS ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT (A MOHOSZ ORSZÁGOS HORGÁSZ BAJNOKSÁGAIRA KÜLÖN, SZAKÁGANKÉNTI VERSENYSZABÁLYZAT ÉRVÉNYES!)

Finomszerelékes (úszós-feeder-method feeder), pontyfogó (bojlis) és harcsafogó, valamint pergető (pergető-műlegyező-csónakos pergető) horgászversenyekre
A versenyszabályzat (v.1.0) kiadásának időpontja: 2022.01.14.
A versenyszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2022.01.15.

I. JOGSZABÁLYI ÉS HORGÁSZSZÖVETSÉGI SZABÁLYOZÁSI ALAPOK

1. Magyarország halgazdálkodási vízterületeinek és halállományának védelme a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) Állami Halőri szolgálata (a továbbiakban: ÁHSZ) kiemelt feladata. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 3. § alapján, Magyarország halgazdálkodási vízterületeinek halállománya nemzeti kincs, természeti érték és gazdasági erőforrás, amelyet a társadalomnak védenie és természetes megújulását elősegítenie kell, hasznosítását pedig a fenntarthatóság szempontjai szerint kell tervezni és megvalósítani.
2. A Hhvtv. 2. § 17b. pontja szerint a horgászszövetség a MOHOSZ a horgászok és a horgászszervezetek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet. A MOHOSZ a sportági szakirányítás rendszerében országos sportági szakszövetség.
3. A Hhvtv. 62/C. § (4) bekezdés d) pontja alapján a horgászszövetség a horgászat és horgászturizmus, valamint rekreációs célú halászat fejlesztése érdekében előírt közfeladata a horgászsport versenyek általános szabályozása és nyilvántartása, a megrendezés feltételeinek biztosítása.
4. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 30/A. § (1) bekezdése alapján a horgászszövetség a különféle horgászmódszerekhez igazodó országos versenyszabályzatait a halgazdálkodási hatóság honlapján közzétett adattartalommal alakítja ki.
5. A Vhr. 30/A. § (2) bekezdése alapján a halgazdálkodási hatóság az országos versenyszabályzatot abban az esetben hagyja jóvá, ha az országos versenyszabályzatban foglalt előírások alapján megállapítható, hogy az annak alapján tartandó rendezvények előreláthatólag nem veszélyeztetik a hal élőhelyét és az őshonos halállományt.
6. A MOHOSZ Alapszabálya (a továbbiakban: Asz.) 2. § (3) bekezdés p) pontja alapján a MOHOSZ országos sportági szakszövetségként a Sporttörvény előírásának megfelelve szervezi és irányítja a horgászsporttal kapcsolatos hazai és nemzetközi tevékenységet, az Asz. 2/A § (3) bekezdés i) pontja alapján közfeladat-ellátása keretében felelős a horgászsport versenyek országos versenyszabályzatainak elkészítéséért, engedélyeztetéséért, a versenyek nyilvántartásáért.
7. A MOHOSZ SZMSZ 19. § (3) bekezdés i) pontja alapján a közfeladat-ellátást irányító Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (a továbbiakban: OHSZK) Horgászsport Szakszövetségi Irodája (a továbbiakban: HSSZI) felelős az országos versenyszabályzatok elkészítéséért és karbantartásáért, valamint a 19. § (3) bekezdés c) pontja alapján feladata a versenyek nyilvántartása.
8. A MOHOSZ 2022-től a korábbi országos versenyszabályzatokat valamennyi általános jellegű horgászsport versenyre, illetve halfogásra irányuló horgászati módszerre összevontan, egységes Országos Versenyszabályzatként (a továbbiakban: OVSZ) adja ki.
9. A kialakított OVSZ jogszabállyal és az Országos Horgászrenddel ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. A szabályzatot az Országos Versenyhorgász Bizottság javaslatára a MOHOSZ Elnöksége hagyja jóvá.
10. A Hhvtv. 47. § (5) bekezdése alapján a horgászszövetség által - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon - kialakított, a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott országos versenyszabályzat alapján tartott sportesemény a Hhvtv. 16. § (1) bekezdésében foglalt engedély hiányában is megtartható. A sporteseményt annak megtartása előtt 8 nappal egyidejűleg be kell jelenteni a halgazdálkodási hatóságnál és a horgászszövetségnél.
11. A Vhr. 30/A. § (3)-(5) bekezdései alapján a jóváhagyott országos versenyszabályzat alapján megtartani kívánt sporteseményt írásban vagy elektronikus úton kell a halgazdálkodási hatóság részére bejelenteni a horgászverseny kezdő időpontját megelőzően legalább 8 nappal. A bejelentést a horgászszövetség a vele alhaszonbérleti jogviszonyban álló tagszervezetei nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeire vonatkozóan meghatalmazás csatolása nélkül is megteheti. A bejelentésnek tartalmaznia kell: a hivatkozott országos versenyszabályzat megnevezését, annak jóváhagyási időpontját, az országos versenyszabályzat alapján megtartandó horgászverseny megnevezését, a horgászversenynek helyet adó nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését és víztérkódját, a horgászverseny pontos helyét, kezdő és befejező időpontját.
12. A MOHOSZ Országos Versenynaptárában szereplő versenyek a horgászszövetség irányába bejelentett versenyeknek minősülnek és ezen versenyek kizárólag az OVSZ alapján rendezhetők meg. Az országos bajnokságok halgazdálkodási hatóság felé történő bejelentéséért a HSSZI felelős.
13. A horgászversenyek esetében a HORINFO szakrendszerben történő rögzítés – a lehetőség biztosítása napjától – a horgászszövetség irányába bejelentésnek minősül. Az OHSZK az alhaszonbérleti jogviszonyú vízterületeken lebonyolítani kívánt versenyek esetében a HORINFO használatának előírása tárgyában külön rendelkezik.
14. A horgászszövetség az országos versenyszabályzat szerinti, bejelentett horgászversenyekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás kialakításáért a HSSZI felelős.
15. Ha a verseny során idegenhonos inváziós halfajok elrendelt szelekciójára kerül sor, akkor a 10-13. pontok szerinti bejelentéstől függetlenül a verseny után a szervező, lebonyolító szervezet/személy a halgazdálkodási vízterületről eltávolított halak mennyiségét a versenyt követő 3 munkanapon belül faj és súly szerint köteles bejelenteni a HSSZI felé.

II. A VERSENY SZERVEZŐIRE, RENDEZŐIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

16. Szervező, rendező (a továbbiakban: szervező) kizárólag a Hhvtv. szerinti horgászszervezet vagy a MOHOSZ hivatalos versenyszervezője címet elnyert személy vagy szervezet lehet.
17. Ha a szervező horgászszervezet a versenynek otthont adó vízterület halgazdálkodási hasznosítója, e vízterületen alanyi jogon szervezőnek minősül, évi regisztrációs díj fizetésére nem kötelezett, de a 10-13. és 15. pontok szerinti bejelentésre kötelezett.
18. Ha a szervező horgászszervezet a versenynek otthont adó vízterületen nem minősül halgazdálkodási hasznosítónak, akkor versenyt csak az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítójának előzetes engedélyével szervezhet. Ezen szervező a HSSZI felé regisztrációra és az évi regisztrációs díj megfizetésére kötelezett, egyebekben a hivatalos versenyszervezőre vonatkozó, az OHSZK által a pályázati kiírásban meghatározott jogok és kötelettségek illetik meg.
19. A hivatalos versenyszervező a címet pályázata alapján nyerheti el, évi regisztrációs díj fizetésére kötelezett. Tevékenysége gyakorlása kizárólag akkor lehetséges, ha köztartozása és horgászszervezet irányába fennálló tartozása nincs, halgazdálkodással és horgászattal, halászattal, környezetvédelemmel, állatvédelemmel, valamint sporttal, horgászsporttal kapcsolatban 5 éven belül bűncselekményt, 3 éven belül szankcionálással járó szabálytalanságot nem követett el.
20. Magánszemély hivatalos versenyszervező – ha a versenyen versenyzőként nem vesz részt – versenyzői engedély kiváltására nem kötelezett.
21. A szervező hivatalosan felelős az adott versenyért, a szabályszerű versenykiírás és/vagy a versenyszabályzat elkészítéséért, annak maradéktalan betartásáért.
22. A szervező gondoskodik a verseny tisztaságáról és nyilvánosságáról, a teljes lebonyolításról, benne a sorsolásról, a mérlegelésről és az eredmények rögzítéséről, illetve azok közzétételéről a verseny lezárulta után.
23. A szervezőkre a MOHOSZ Sportfegyelmi Szabályzata kötelező érvényű.

III. A VERSENY RÉSZTVEVŐIRE, A VERSENYZŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

24. A verseny résztvevői a lebonyolításban közreműködő hivatalos személyek (rendezők, versenybírók), a versenyzők és segítőik, valamint a technikai lebonyolításban közreműködő egyéb személyek.
25. A versenyen lehetőség szerint versenybírót kell biztosítani, aki a verseny szabályainak betartatásáról gondoskodik, és a vitás kérdésekben a versenyzők rendelkezésére áll. A versenybíró lehet a verseny szervezője is.
26. Nagyobb versenyeken a szektorbírók biztosítása is szükséges. A 12 órásnál hosszabb időtartamú versenyeken a szektorbírókat minimum 12 óránként váltani kell.
27. A hivatalosan kijelölt mérlegelők versenybírónak minősülnek.
28. A versenyző versenyen való részvételének feltétele, hogy rendelkezzen a jogszabályban előírt személyi feltételekkel, valamint a horgászat gyakorlásához szükséges, érvényes horgászokmányokkal (Magyar Horgászkártya, állami horgászjegy, területi jegy), illetve az aktuális sportági szakszövetségi előírások szerinti versenyekre érvényes versenyzői engedéllyel.
29. Versenyen csak a nevezési díj befizetése esetén lehet részt venni. A nevezési díj tartalmazza a versenynap(ok)ra és a versenyszabályzat szerinti hivatalos edzésnapokra érvényes területi jegy árát, továbbá a szervezés során felmerülő költségek, díjak és egyéb szolgáltatások igénybevételének díját is. Az étkezés biztosításáról, annak költségeiről vagy költségátvállalásáról a szervező külön rendelkezik.
30. A szervezőnek jogában áll meghatározni a nevezés rendjét, a résztvevők körét, így nem köteles minden nevezést elfogadni. Az írásos nevezés (indokolásos, vagy indokolás nélküli) elutasítását azonban az érintett versenyzővel közölni kell, ide nem értve, ha a nevezés a HORINFO használatával történik.
31. Aki a versenykiírásokban meghatározott befizetési kötelettségét határidőre nem teljesíti, a regisztrációs határidőre nem érkezik meg, illetve a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen.
32. A versenyre a versenyzőnek versenyzésre alkalmas állapotban kell megjelenni. Alkohol-, vagy tudatmódosító szerek hatása alatt álló versenyző nem indulhat a versenyen. A verseny alatt a vízbe bemenni csak külön szervezői engedéllyel, indokolt estben lehetséges.
33. A versenyzőnek a Vhr. 35. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a mérlegelést követően visszaengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyeznie. Külön előírás szerinti, engedélyezett idegenhonos inváziós fajokra irányuló szelekció esetén a fogási nyilvántartás a halgazdálkodási hasznosító, a 14. pont szerinti bejelentés a szervező feladata.
34. A verseny résztvevőire az OHSZK kötelező érvénnyel külön veszélyhelyzeti-, járványügyi szabályokat rendelhet el, ideértve a részvételi lehetőség korlátozását is.
35. A versenyző a verseny alatt teljes erkölcsi és anyagi felősséggel tartozik a résztvevők és a halgazdálkodási hasznosító, valamint a szervező irányába.
36. A Verseny résztvevőire a MOHOSZ Sportfegyelmi Szabályzata kötelező érvényű.

IV. HALVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

IV/A. Általános előírások
37. A fajlagos tilalmi időszakkal védett halfajok azok tilalmi időszakában történő megfogására irányuló horgászverseny – amennyiben a halgazdálkodási hatóság nem engedélyezte a tilalmi időszak alóli felmentést – nem rendezhető meg egy adott vízterület olyan részén, melyen a halfajok ívása ezen időszakban rendszeresen megfigyelhető.
38. A halakat a szemgödrükbe vagy a kopoltyújuk alá nyúlva kiemelni tilos!
39. A Vhr. 28. § (14) bekezdés értelmében tilos a halak kínzása. A halakat kivétel nélkül kíméletesen kell a horogról leakasztani. A mélyre nyelt horog szabadítása kizárólag horogszabadítóval történhet meg, ha ez nem sikerül, akkor a zsinórt a szájnyíláshoz legközelebb el kell vágni. Tilos a szándékos, ún. rázás, valamint a horog erőszakos kiszakítása. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell.
40. Az esetlegesen fogott védett halat mérlegelés nélkül, azonnal és kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
41. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.
42. A 15. pont szerinti elrendelt szelekció hiányában is az invazív idegenhonos törpeharcsát, vagy a halgazdálkodási hasznosító által megjelölt egyéb invazív halfajt minden esetben külön kell gyűjteni, és a verseny végén elszállításukról egyénileg gondoskodni kell.
43. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság megválasztása a súly meghatározását is segíti, mely ideálisan félkarnyi hosszúságú.
A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni. A terítékfotók elkészítésének szabályozása a szervező feladata.

IV/B. Finomszerelékes (úszós-feeder-method feeder) versenyekre vonatkozó speciális előírás
44. A halakat a mérlegelés megkezdéséig a vízben, haltartó szákban kell tárolni. Mind a száknak és mind a haltartónak halbarát anyagúnak (soft mesh, fish friendly) kell lennie. A drótszák használata tilos. Egy haltartóban 20 kg-nál több hal nem tárolható. Ha a versenyző fogása eléri a 20 kg-ot, köteles vagy időközi mérlegelést kérni, vagy második haltartót is használni. A haltartót a mérlegelés megkezdésekor, a mérlegelő jelzésére kell kivenni és a mérlegelést követően, szintén a mérlegelő jelzésére a versenyző köteles a megfogott halakat óvatosan visszahelyezni a vízbe (kivéve a szelekciós eseteket).
IV/C. Pontyfogó (bojlis) és harcsafogó versenyekre vonatkozó speciális előírások
45. A halak védelme érdekében az alábbi kiegészítő eszközök bemutatása, majd azok rendeltetésszerű, folyamatos használata versenyzőként kötelező: 1 db, minimum 90x90x70 cm méretű, 1x1 cm alatti szembőségű, illetve szövésű merítőszák; 1 db, minimum 100x60x35 cm-es állványos-, vagy 100x60x20 cm-es oldalfalas (vastagság˃5 cm) halbölcső; 3 db pontyzsák, amelyeknek a 100x60 cm-es méretet – harcsafogó verseny esetén a versenyszabályzatban meghatározott méretet – el kell érnie; 1 db gyári, lehetőleg színtelen halszáj- és sebfertőtlenítő; éjszakai versenynél 1 db fejlámpa.
46. A mérlegelés után a halakat fotózni kizárólag halvédelmi eszköz (matrac, bölcső) felett, guggoló testhelyzetben lehet.
47. A versenyen kifogott halakon a horog okozta, vagy a halon felfedezett más sérülés fertőtlenítése kötelező. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.
IV/D. Pergető (pergető-műlegyező-csónakos pergető) versenyekre vonatkozó speciális előírás
48. A kifogott halak regisztrálása folyamatosan történik. A fogást a versenybírónak azonnal jelezni kell, a horgászat a hal regisztrálásáig nem folytatható. A halakat tárolni tilos, kivéve a csónakos pergető versenyek, ahol a mérlegelő csónak megérkezéséig haltartóban lehet a fogást tárolni. A versenybe nem számító, de kifogott halakat azonnal vissza kell helyezni. Regisztrálás után minden halat azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. A halak kiemelése kizárólag gumírozott hálójú merítő szákkal történhet. Merítő szákról a versenyző gondoskodik, használata kötelező. A halat a vízben kell szákolni a merítő vízfelület alatti alátolásával, vízfelületből kiemelt hal alá tolt merítővel megszákolt hal (reptetett hal) nem értékelhető.

V. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

V/A. Általános előírások
49. A Vhr. 28. § (18) bekezdés előírása alapján tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, irtása, továbbá a partvédelmet szolgáló építmények megbontása és károsítása.
50. A versenyzők a horgászbotokat kizárólag magukkal hozott állványon, bottartón helyezhetik el, a verseny helyszínén történő fákról, bokrokról vágott ágas használata tilos!
51. A Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPS.ed) 2020-ban érvénybe lépett versenyszabályzatára hivatkozva a horgászhelyen a dohányzás tilos.
52. A versenyen etetni – ha ezt a sportesemény versenyszabályzata engedélyezi – és horgászni csak környezetkímélő csalival és etetőanyaggal lehetséges. Etetésre engedélyezett a pellet, a granulátum, a kevert etetőanyag és morzsa, a method-mix, az állati és növényi eredetű liszt, az etetőanyag ragasztó- és föld (lösz, agyag), valamint a szemes termény (magvak). A csali és az etetőanyag mennyiségét a rendező a versenykiírásban köteles meghatározni. A meghatározott etetőanyag mennyiségét és minőségét a versenybírók a verseny teljes időtartama alatt ellenőrizni jogosultak.
53. Mind az edzések, mind pedig az egyes versenyfordulók befejeztével tilos a fel nem használt etetőanyagot a vízbe szórni vagy a parton elszórni. A felhasználásról, az elhelyezésről vagy elszállításról a versenyző és a szervező közösen rendelkezik.
54. A versenyző, vagy a szervező a mérlegelést követően, az eredményhirdetést megelőzően köteles a rajthelyén – csónakos verseny esetén kikötőhelyén – található összes szemetet, hulladékot összegyűjteni és elszállítani.
V/B. Pergető (pergető-műlegyező-csónakos pergető) versenyekre vonatkozó speciális előírások
55. Pergető versenyen etetni tilos.
56. Robbanómotoros csónakkal történő közlekedés esetén különösen ügyelni kell a víz szennyezésének elkerülésére. Ha a vízbe hajtó- vagy kenőanyag jut ki, akkor azt a versenyzőnek – a versenyzés megszakításával – a szervező felé azonnal jeleznie kell.
57. Csónakos verseny esetén a verseny végén a hely jelölésére szolgáló tárgyak a vízből eltávolítandók.

VI. A VERSENY ÁLTALÁNOS LEBONYOLÍTÁSI RENDJE

VI/A. Általános előírások
58. A versenyek lehetnek egyéni, páros, vagy csapatversenyek egyaránt.
59. A versenyeket folyókon, csatornákon vagy állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni.
60. Szigorúan tilos a versenyzőket elektromos berendezések (vezetékek, transzformátorok stb.) 25 m-es körzetén belüli rajthelyeken elhelyezni. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők, sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.
61. A versenyek két legfontosabb, kötelező dokumentuma a versenykiírás (benne, vagy csatolt dokumentumként a versenyszabályzat) és a mérlegelési dokumentáció (versenyértékelés).
62. A versenykiírásnak tartalmaznia kell a verseny időbeosztását (verseny kezdete, – ha ezt a sportesemény versenyszabályzata engedélyezi – alapozó etetés kezdetének időpontja, verseny vége) és az azon alkalmazott hangjelzések pontos rendjét.
63. A verseny megkezdése előtt helyszíni tájékoztatás kötelező. A tájékoztatás célja a versenyzők informálása a verseny fontosabb szabályairól, technikai részleteiről (a versenyszabályzattól eltérő döntéseket a rendező a verseny kezdete előtt csak különösen indokolt esetben, előzetes közzététel mellett hozhat), az esetleges értelmezési kérdések megvitatása. A tájékoztatót a szervező, vagy képviselője vezeti és azt követően kerülhet sor a sorsolás megtartására.
64. A versenyeken a kiírásban jelölt lényegi időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, ha a hossza 3-4 mp időtartamú. Jelzési időnek a hangjelzés kezdete tekintendő. Az első jelzés a felkészülési idő kezdetét jelenti. A verseny előtti felkészülési idő minimum 30 perc időtartamú.
65. A versenyzőnek a mérlegeléskor jelen kell lennie és a versenydokumentumot aláírásával kell igazolnia, továbbá a mérlegelésben közre kell működnie és a mérlegelés befejezéséig – parti verseny esetén – a saját rajthelye szerinti szektorán belül kell tartózkodnia. A mérlegelést és az annak eredményét rögzítő versenyzői igazolást követően a tömegre (hosszméretre) vonatkozó semminemű reklamáció nem fogadható el.
66. A versenyszabályzat be nem tartására vonatkozó szankciók általános meghatározása a versenyszabályzatban történik azzal, hogy azok nem lehetnek ellentétesek a MOHOSZ Sportfegyelmi Szabályzatával.
67. Amennyiben a szervező eltér a versenyszabályzattól, akkor a versenyszervezéstől maximum 5 évre eltiltható.
68. Amennyiben a versenyző eltér a versenyszabályzattól, akkor a versenyzéstől maximum 5 évre eltiltható.
69. A versenyen történt szabálytalanságok, óvások esetében a szervező, külön versenyszabályzati kikötés esetében a Horgászsport Döntőbizottság a illetékes. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de azt a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució a rendező költségvetését illeti. Az óvást csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyen a versenyző nyújthatja be.
70. Ha a versenyszabályzatban versenybizottság nem került meghatározásra, akkor óvás esetén a bizottságot a szervező (jogi személy esetében képviselője), valamint két tapasztalt, gyakorlattal rendelkező, az óvás tárgyában nem érintett versenyző, vagy – ugyanezen feltételek mellett – egy versenyző és egy versenybíró alkotja.
71. A versenyből ki kell zárni azt a versenyzőt, aki a halakkal való kíméletes bánásmód szabályainak nem tesz eleget, versenyzőtársaival szemben nem a kölcsönös tisztelet nyelvén beszél, nem hajtja végre a szervező, vagy a versenybíró utasításait, nem ügyel környezete tisztaságára, vagy megszegi a versenyre vonatkozó szabályokat.
72. A verseny eredménye és az eredményösszesítés dokumentuma nyilvános.
V/B. Finomszerelékes (úszós-feeder-method feeder) versenyekre vonatkozó speciális előírások
73. A versenypályát oly módon kell kijelölni, hogy az egyéni rajthelyek legalább 10 m, de legfeljebb 15 m szélesek legyenek.
74. Folyóvizeken és állóvizeken egyaránt az 1. számú rajthelyet a vízzel szemben állva, annak bal széle felől indulva kell kitűzni, a rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek.
75. A verseny, vagy forduló (verseny) legalább 4 óra időtartamú. Ha a verseny valamilyen körülmény miatt félbe szakad, akkor a 2 órát – hosszabb versenyidő esetén a versenyszabályzatban meghatározott versenyidő 50%-át – meghaladó horgászat esetén azt szabályos versenyként és érvényes versenyeredményként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a versenyt. Vihar esetén a szervezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, és 5 percet követően egy újabb hangjelzésre folytathatják a versenyt. A versenyt le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes versenyidő betartását. A verseny kényszerűségből történő megszakításáról (pl. vihar esetén) a szervező dönt. Ilyen esetben a hangjelzés gyors ütemű, szaggatott.
76. Mérlegeléskor a versenybírók kizárólag a zsákmány össztömegét állapítják meg. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.
V/C. Pontyfogó (bojlis) és harcsafogó versenyekre vonatkozó speciális előírások
77. A versenyeket lehetőleg állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek behúzás engedélyezése esetén a kijelölt mélységig horgászhatónak kell lenni.
78. A pályát lehetőség szerint bójákkal kell kijelölni. A bóják partvonaltól mért ajánlott távolsága dobós versenyen kb. 100 méter, a közöttük biztosított dobási sávszélesség minimum 40 méter/csapat. A versenypályát oly módon kell kijelölni, hogy a rajthelyek legalább 20 m szélesek legyenek.
79. Az 1. számú rajthelyet a vízzel szemben állva, annak bal széle felől indulva kell kitűzni, a rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek.
80. A verseny, vagy forduló (verseny) legalább 6 óra időtartamú. Ha a verseny valamilyen körülmény miatt félbe szakad, akkor a 3 órát – hosszabb versenyidő esetén a versenyszabályzatban meghatározott versenyidő 50%-át – meghaladó horgászat esetén azt szabályos versenyként és érvényes versenyeredményként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, és 5 percet követően egy újabb hangjelzésre folytathatják a versenyt. A versenyt le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes versenyidő betartását. A verseny kényszerűségből történő megszakításáról (pl. vihar esetén) a szervező dönt. Ilyen esetben a hangjelzés gyors ütemű, szaggatott.
81. Mérlegeléskor kizárólag a zsákmány össztömegét állapítják meg, ettől csak rendezői engedéllyel lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.
V/D. Pergető (pergető-műlegyező-csónakos pergető) versenyekre vonatkozó speciális előírások
82. A versenypályát oly módon kell kijelölni, hogy a rajthelyek minden versenyzőnek közel azonos feltételeket biztosítsanak
83. A versenyen bármilyen pergető-legyező módszer, de csak egyetlen műcsalival szerelt készség használható. A műcsalik minőségét a versenybírók a verseny teljes időtartama alatt ellenőrizni jogosultak. Csónakos versenynél a horgászcsónak, horgászhajó kötelező tartozékainak biztosítása a versenyző feladata és felelőssége.
A versenyen a horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése, vagy zavarása nélkül történhet.
84. A verseny, vagy forduló (verseny) legalább 3 óra időtartamú. Ha a verseny valamilyen körülmény miatt félbe szakad, akkor a 1,5 órát – hosszabb versenyidő esetén a versenyszabályzatban meghatározott versenyidő 50%-át – meghaladó horgászat esetén azt szabályos versenyként és érvényes versenyeredményként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, és 5 percet követően egy újabb hangjelzésre folytathatják a versenyt. A versenyt le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes versenyidő betartását. A verseny kényszerűségből történő megszakításáról (pl. vihar esetén) a szervező dönt. Ilyen esetben a hangjelzés gyors ütemű, szaggatott.
85. Mérlegeléskor a zsákmány összesített hosszméretét, vagy össztömegét állapítják meg. Az eredményt cm-ben, illetve grammokban kifejezve, a mérce, illetve mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.

VII. A VERSENY ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA

VII/A. Általános előírások
86. A mérlegelés megvárása a fogástól függetlenül kötelező, ennek elmaradása esetén a szankcionálás a szervező jogköre.
87. A versenyen legalább az első három helyezett díjazásban részesül.
VII/B. Finomszerelékes (úszós-feeder-method feeder) versenyekre vonatkozó speciális előírások
88. A versenyeken összesített, több forduló esetén fordulónként rangsorolt értékelést kell készíteni. Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő. A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap.
89. Csapatértékelésben a fordulók legkisebb helyezési szám összegével rendelkező csapat a győztes. Egyenlőség esetén az összfogási súly dönt. Amennyiben ez is egyenlő, a legjobb egyéni súlyeredmény dönt, és így tovább. Az egyéni versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két azonos helyezési összpontszámot elért versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes.
VII/C. Pontyfogó (bojlis) és harcsafogó versenyekre vonatkozó speciális előírások
90. A versenyeken összesített, több forduló esetén fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni. Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő. A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap.
91. Csapatértékelésben a fordulók legkisebb helyezési szám összegével rendelkező csapat a győztes. Egyenlőség esetén az összfogás dönt. Amennyiben ez is egyenlő, a legjobb egyéni súlyeredmény dönt. Az egyéni versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt. További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes.
VII/D. Pergető (pergető-műlegyező-csónakos pergető) versenyekre vonatkozó speciális előírások
92. A versenyszabályzatban erre előírt időn kívül bejelentett fogás nem értékelhető.
93. A versenyen a szektorban fogott halak után kapott pontokból a legtöbbet gyűjtő versenyző az első helyezett. A kapott pontok alapján csökkenő sorrendben követik őt a további helyezettek. Csapatértékelésben a fordulók legkisebb helyezési szám összegével rendelkező csapat a győztes.

VIII. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

94. Jelen szabályzat a NÉBIH jóváhagyásával lépett életbe és 2022. január 15. napjától kezdődően visszavonásáig, vagy módosításáig hatályos.
95. Jelen versenyszabályzat alkalmazása esetén valamennyi általános jellegű, finomszerelékes (úszós-feeder-method feeder), pontyfogó (bojlis) és harcsafogó, valamint pergető (pergető-műlegyező-csónakos pergető) horgászati módszerrel megvalósuló horgászsport versenyre általános keretszabályként vonatkozik, így szabályozásától az enyhítés irányába eltérni nem lehet.
96. Jelen versenyszabályzat a MOHOSZ weblapján közzétételre kerül.

Budapest, 2022. január 14.

Online látogatóink

Oldalainkat 213 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése